This project is read-only.

Sau khi đăng nhập vào project mọi người vào các tab "Documentation", 'Discussions", "Issues" và chọn bật notification ở phía dưới góc phải màn hình để có thể cập nhật thường xuyên thông tin của dự án.


Để kết nối với repo từ máy tính có thể sử dụng phần mềm TortoiseSvn :

  • Vào tab Source Code, chọn "Connect" để biết thông tin username, password ( password tài khoản của bạn) và đường dẫn url : https://oldstuffshopping.svn.codeplex.com/svn.
  • Sau khi tải về phần mềm trên máy, chọn thư mục để lưu mã nguồn dự án, ấn chuột phải chọn "SVN Checkout"
  • Điền đường dẫn url và nhập thông tin username, password để xác thực.

Sau khi có mã nguồn dự án mọi người có thể chỉnh sửa và commit lại những thay đổi.

* Lưu ý: Update project về để đồng bộ và tránh xung đột, trước mỗi khi commit code.

Last edited Aug 29, 2013 at 8:19 PM by hailq, version 3

Comments

No comments yet.