This project is read-only.

Chủ đề bài tập lớn môn Structured Programming

Xây dựng chương trình trao đổi & mua bán đồ cũ, cho phép người dùng đưa những vật dụng họ không cần lên để bán và trao đổi.

Yêu cầu chương trình cần phải có:

  1. Mỗi người dùng có thể đăng kí tài khoản bằng email, password.
  2. Thêm vào danh sách những đồ muốn bán hoặc trao đổi. Mỗi đồ có một số thuộc tính như: loại, tên, giá trị, mục đích bán/trao đổi.
  3. Đưa ra danh sách các vật dụng theo chủ đề.
  4. Tìm vật dụng theo các tiêu chí đặc trưng.
  5. Người dùng thấy vật dụng mong muốn có thể yêu cầu mua bán/trao đổi và chọn phương thức giao dịch (gặp trực tiếp, chuyển khoản, bưu diện, thanh toán trực tuyến).
  6. Biểu quyết về uy tín người dùng 1 -> 5 (rất tệ -> rất tốt).

Thiết kế theo phương pháp RAD và nguyên tắc solid.

Last edited Aug 31, 2013 at 6:42 AM by duybkict, version 2

Comments

No comments yet.