This project is read-only.

Các công cụ sử dụng trong project ( mọi người nên sử dụng giống nhau để tiện cho việc đồng bộ và tránh xảy ra xung đột sau này) :

1. Các công cụ quản lý mã nguồn:

  • TortoiseSVN
  • Microsoft Team Explorer for Visual Studio 2012 (*)

2. Công cụ lập trình phía server:

  • Microsoft Visual Studio Ultimate 2012 (*)
  • Microsoft SQL Server 2012 (*)

3. Công cụ lập trình phía client:

4. Công cụ thiết kế:

  • Microsoft Project Professional 2013 32/64-bit (*)
  • Microsoft Visio Professional 2013 32/64-bit (*)

Lưu ý: Các công cụ đánh dấu (*) có thể tải về tại trang msdna

Last edited Aug 29, 2013 at 8:49 PM by hailq, version 1

Comments

No comments yet.