This project is read-only.

Tài liệu dự án

Chủ đề bài tập lớn môn Structured Programming

Yêu cầu đề bài

Hướng dẫn sử dụng codeplex

Cách tạo kết nối tới mã nguồn

Các công cụ cần thiết

Công cụ phát triển dự án

Thiết kế cơ sở dữ liệu

Bản thiết kế cấu trúc cơ sở dữ liệu

 Mô hình thực thể liên kết

Mô tả Web API

Các dịch vụ của web

SlideShow miêu tả

 Slide trình chiếu dự án

Last edited Sep 11, 2013 at 11:33 PM by hailq, version 15

Comments

No comments yet.