This project is read-only.

Discussions under General

Alpha Design

first post: hailq wrote: Tôi gửi link 2 bản thiết kế gồm một bản UML và một bản ERD ở đây. C...

Analysis & Design

first post: duybkict wrote: Phần này phải làm những gì nhỉ? Ai đọc slide và đã ngộ ra được cái ...

Công việc trước mắt trong 2 ngày tới

first post: duybkict wrote: Do công việc phát triển rất gấp (chỉ có 4 ngày) và đòi hỏi mọi ngườ...

latest post: duybkict wrote: Cái này do tôi quên mất là viết web service dùng json thì vẫn test ...

 • 1-3 of 3 discussions
  • Previous
  • 1
  • Next
  • Showing
  • All
  • discussions