This project is read-only.

Alpha Design

Sep 2, 2013 at 2:00 PM
Tôi gửi link 2 bản thiết kế gồm một bản UML và một bản ERD ở đây. Các cậu vào xem rồi.